Ekonomi

Türkiye ekonomisi, son on yılda gösterdiği üstün performans ve yakalanan yüksek büyüme rakamlarını, 2002 yılından bu yana sürdürülen reformlarla desteklenen tutarlı finans politikalarına borçludur. Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye’yi doğrudan yabancı yatırım (DYY) rakamlarında bölgesinin lideri yaparken, bir yandan da ekonomi ve finans sektöründe devrim niteliğinde yeniliklerin önünü açmıştır.

AB üyeliği sürecinin de katkısıyla hızla gerçekleştirilen bu reformlar, başta Türkiye ekonomisinin liberalizasyonu, özel sektöre ağırlık verilmesi, finans alanında verimlilik/direncin artırılması ve sosyal güvenlik sisteminin sağlam bir temele oturtulması gibi alanlara odaklanmıştır. Yapılan reformlar ülkenin ekonomik yapı taşları ile mali göstergelerini güçlendirmiş, ekonomi 2002 ile 2014 yılları arasında % 4,7’lik yıllık ortalama reel GSYİH büyüme oranıyla büyümüştür.

Yıllık Ortalama Reel GSYİH Büyümesi (%) 2002-2013

Kaynak: OECD, Eurostat ve ulusal kaynaklar

2014-2016 Dönemi OECD Ülkeleri Yıllık Ortalama Reel GSYİH Büyüme Tahminleri (%)

Kaynak: OECD, Şubat 2015

Türkiye, istikrarlı ekonomik büyümeyle birlikte kamu maliyesinde gelişme kaydetmiştir; AB tanımlı genel yönetim nominal borç stoku 2003-2014 yılları arasında % 67,7’den % 33,5’e gerilemiş ve Türkiye, AB-Maastricht kriterleri arasında yer alan “azami % 60 oranında kamu borç stoku” ilkesine 2004 yılından bu yana uyar hale gelmiştir. Benzer şekilde, bütçe açığı 2003-2014 yılları arasında % 10'dan % 3’ün altına gerileyerek AB-Maastricht kriterlerinin bütçe dengesi için öngördüğü ilkeye uyum sağlamaya başlamıştır.

2014 yılında, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH), 2003 yılındaki 305 milyar ABD doları seviyesinden 800 milyar ABD dolarına ulaşmış ve aynı dönemde kişi başına düşen milli gelir 4.565 ABD dolarından 10.444 ABD dolarına yükselmiştir.

Türkiye ekonomisinde yaşanan kayda değer gelişmeler, ihracat ve turizm gelirlerine de yansımış, 2003 yılında 47 milyar ABD doları olarak gerçekleşen ihracat, 2014 yılı sonunda 158 milyar ABD dolarına yükselmiş, turizm geliri ise 2003 yılında 14 milyar ABD dolarıyken 2014 yılında 34,3 milyar ABD dolarını aşmıştır.

Türkiye, böylesine kısa bir sürede sergilediği üstün performans sayesinde, küresel ölçekte sıra dışı bir “yükselen ekonomi” haline gelmiş, satın alma gücü paritesine göre GSYİH sıralamasında, 2013 yılında AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında 6. büyük ekonomi, dünyanın ise 16. büyük ekonomisi konumuna yükselmiştir.

Son on yılda çekilen toplam 144 milyar ABD doları tutarındaki doğrudan yabancı yatırım
2013 yılında dünyanın en büyük 16. ekonomisi, AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında ise 6. büyük ekonomi (satın alma gücü paritesine göre GSYİH, IMF-WEO)
2002-2014 yılları arasında yılda yaklaşık % 4,7 olarak gerçekleşen yıllık ortalama reel GSYİH büyümesi
2003 yılında 305 milyar ABD doları seviyesinden, 2014 yılında 800 milyar ABD dolarına ulaşan GSYİH
Sıkı mali disiplin ve tutarlı ekonomi politikaları
Küresel ekonomik krize karşı dayanıklılığı kanıtlanmış finans sektörü

Kaynağa Git